Език:

Български English

Надграждащ курс за воден спасител на открити водни площи и море

Кандидатите за надграждащ курс “Воден спасител на открити водни площи и море” трябва да са завършили успешно курс за ”Воден спасител на плувни басейни и водни паркове”, и от датата на завършване в срок до една година, да са включени в надграждащия курс. Те трябва да отговарят на следните изисквания:

 1. Да са навършили 17 години.
 2. Да подадат заявление до директора на секретариата на Обл.С на БЧК, за включване в курса. За лица ненавършили 18 години и невстъпили в брак се изисква писмено съгласие на родителите или попечителите, съгласно чл. 4, ал. 2 от Закона за лицата и семейството и чл. 12, ал. 3 от Семейния кодекс.
 3. Да преминат успешно приемните изпитни изисквания.
 4. Да представят индивидуална застраховка “Злополука” за времетраенето на курса.
 5. Да представят медицинско свидетелство удостоверяващо физическа годност за занимания с плуване и гмуркане.

ПРИЕМЕН ИЗПИТ

 1. 100м. свободен стил /на гърди/ – за 1.50мин.
 2. 25м. бруст – /без време/.

В рамките на 36 часа ( дванадесет часа теория и двадесет и четири часа практика), курсистите научават размерите на водния травматизъм у нас и в света, мястото на ВСС в БЧК , Опасности в открити водно площи морета и океани, организация на работа на спасителните служби, станции и постове, морска подготовка, медицинска подготовка, техники и тактика на спасяване. След приключване на обучението се провежда изпит. Покрилите нормативите получават дикумент за правоспособност, който се признава почти в цял свят.

На приемния изпит се идва с медицинско - образец за работа, но със заключение за работа като спасител. За времето на курса се прави задължителна застраховка - еднократна - за злополука.

Изпит за квалификационната степен „Воден спасител на открити водни площи и море”:

 1. Писмен изпит - тест – 30 въпроса (10 от тях медицинска подготовка)
 2. 100м. свободен стил /на гърди/ за време 1,40 мин.;
 3. Индивидуално извличане от 25м.. / 25 м. св. стил +25 м. извличане с „моряшка” транспортна хватка/ за време 1,10 мин.или 1,00мин. за 20м. басейн;
 4. Плуване 100м. с плавници за време 1,20 мин.
 5. Освободителни, транспортни и преносни хватки;
 6. Демонстрацияи за използване на спасителните средства и тактически действия при симулация на инцидент;
 7. Плуване 25м. под вода с изваждане на предмет поставен на дъното на 20-тия метър. (до 2,50м.дълбочина)
 8. Трамбовка с китки над водата 1,30мин.
 9. Начини за влизане във водата /стартиране/;
 10. Колективно извличане с въже;
 11. Морски възли
 12. Спасително плаващо средство /удостоверява се с протокол/
 13. 400м. Бягане под 1.30мин /удостоверява се с протокол/
 14. 400м. Плуване без екипировка под 8мин. /удостоверява се с протокол/
 15. Демонстрация на оказване на първа долекарска помощ. Възстановяване на дишане и сърдечна дейност. Странично стабилно положение.

Поправителен изпит се провежда с курсисти, неуспешно издържали практическия изпит; с курсисти, получили оценка среден /3/ на теоретичния изпит, или с курсисти не явили се на заключителния изпит по уважителни причини. Поправителният изпит се провежда в рамките на заключителните изпити на курсове за водни спасители за същата квалификационна степен, без ограничение на това къде са организирани. Разрешава се явяването на поправителен изпит в срок до една година от завършването на курса. Това се удостоверява, чрез изпитните протоколи от заключителните изпити.

Присъствието на лекции и упражнения е задължително. При три отсъствия от лекции и упражнения се изключва от групата и не се допуска до изпит.

Цена на курса - 180.00 лв. с ДДС